USLOVI SLANJA

X Express

Brza pošta X EXPRESS posluje u skladu sa pravnim propisima i zakonskom regulativom u Bosni I Hercegovini.

Korisnik usluga je obavezan da na adekvatan način upakuje sadržaj pošiljke koju šalje (unutrašnje i spoljašnje pakovanje), odabere posebne usluge u skladu sa prirodom i sadržajem pošiljke, vrste, značaju i vrijednosti iste, kao i adresi primaoca i načinu uručenja. Ukoliko pošiljka sadrži lomljive predmete, neophodno je da Korisnik usluga to naglasi na pakovanju.

Korisnik garantuje za tačnost podataka navedenih u tovarnom listu ili drugom nalogu za preuzimanje pošiljke.

Izmirivanje dugovanja Korisnik usluga može da izvrši gotovinski ili preko bankovnog računa. Pružalac usluga će se naplaćivati po važećem cjenovniku, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije regulisano.

Pružalac usluga je odgovoran za gubitak, oštećenje ili umanjenja sadržaja pošiljke koje je nestalo od momenta preuzimanja do momenta uručenja pošiljke.

Pružalac usluga se oslobađa odgovornosti ukoliko je gubitak, oštećenje ili umanjenje sadržaja nastalo zbog uticaja više sile, predmeta čiji je prenos zabranjen ili zbog toga što Korisnik usluga istu nije pravilno upakovao.

Pružalac usluga ne odgovara za izgubljenu korist ili stvarnu štetu koja može da nastane kao posljedica gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, te prekoračenja rokova za prenos i uručenje iste.

Pružalac usluga se obavezuje da će podatke o korisniku usluga (imena, adrese i sl.) čuvati kao poslovnu tajnu sa pažnjom dobrog privrednika.

Ako naznačena vrijednost oštećene pošiljke na tovarnom listu ne odgovara iznosu navedenom u fakturi, smatraće se kao relevantni podaci iz tovarnog lista.

Korisnik usluga odgovara za svu štetu koju je njegova pošiljka prouzrokovala nepravilnim pakovanjem ostalim pošiljkama, transportnim sredstvima kao i za povrede i ugrožavanje zdravlja radnika Pružaoca usluga i drugih lica, ukoliko je do nastupanja štetnih posljedica došlo zbog toga što je pošiljka sadržavala predmete čiji je prenos zabranjen ili ograničen.

UPUSTVO ZA PAKOVANJE

Detaljna uputstva za pakovanj pošiljaka

01

PREDMETI OD STAKLA I OSTALI LOMLJIVI PREDMETI

PREDMETI OD STAKLA I OSTALI LOMLJIVI PREDMETI (PREDMETI OD KERAMIKE, ELEKTRIČNA I RAČUNARSKA OPREMA) – pakuju se u tvrdoj kutiji, ispunjenoj odgovarajućim zaštitnim materijalom, na način kako bi svako trenje ili udaranje tokom transporta bilo spriječeno.

02

VEĆE GABARITNI PREDMETI

ŠOFERŠAJBE, BRANICI, HAUBE I DRUGI PREDMETI ČIJI OBLIK NE DOZVOLJAVA PAKOVANJE U KUTIJU – moraju se omotati tvrdim kartonom i ispuniti odgovarajućim zaštitnim materijalom na način da se obezbijedi puna sigurnost sadržaja pošiljke u prenosu. Na sadržaj navedene pošiljke stavlja se oznaka “lomljivo” ili se ista piše na pošiljci.

03

TEČNOSTI

TEČNOSTI - trebaju biti zatvorene u potpuno nepromočivim posudama. Svaka posuda stavlja se u specijalno tvrdu kutiju u kojoj se nalazi odgovarajući zaštitni material za upijanje tečnosti u slučaju oštećenja posude. Poklopac kutije se čvrsto zatvara tako da se isti ne može otvoriti.

04

MASNE I TEŠKO TOPIVE MATERIJE

MASNE I TEŠKO TOPIVE MATERIJE (MAZIVA, TEKUĆI SAPUNI, KREMA, SMOLA I SL.) – moraju biti zatvorene u prvo pakovanje (kutija, platnena ili plastična vreća), a zatim u kutiju od drveta, metala, čvrstog plastičnog materijala ili nekog drugog materijala kako bi se spriječilo isticanje sadržaja.

05

RAZNE VRSTE SUVIH PRAŠKOVA

RAZNE VRSTE SUVIH PRAŠKOVA – pakuju se u posudu (kutiju, vreću) od metala, drveta, otpornog plastičnog materijala ili od kartona. Ove posude moraju biti stavljene u čvrstu kutiju, izrađenu od drveta, lima, plastike isl., a prostor između kutija se mora ispuniti piljevinom ili nekom drugom zaštitnom upijajućom materijom.

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA X express-a d.o.o. Banja Luka

X express-a d.o.o. Banja Luka

Opšti uslovi poslovanja

Opštim uslovima poslovanja (u daljem tekstu Opšti uslovi) X express-a d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu X express) uređuju se uslovi, način i postupak obavljanja kurirskih usluga koje pruža X express d.o.o. iz Banja Luke, ulica Branka Perduva 10a, definišu prava i obaveze korisnika kurirskih usluga, reklamacije, naknade štete i druga pitanja vezana za obavljanje kurirskih usluga.

U Opštim uslovima su korišteni sledeći pojmovi:

a) “kurirske usluge” su usluge sa dodatnom vrijednošću, koje davalac poštanskih usluga obavlja na osnovu posebnog zahtjeva pošiljaoca a podrazumijevaju preuzimanje pošiljke na adresi pošiljaoca , te direktan prenos i uručenje na adresi primaoca.

b) “korisnik” je fizičko ili pravno lice koje sa X expressom zaključi ugovor bilo kao pošiljalac ili primalac poštanske pošiljke kojim zahtijeva izvršenje usluge pod uslovima propisanim Opštim uslovima,

c) “Cjenovnik usluga X express-a” je popis cijena prema kojem X express naplaćuje svoje usluge,

d) “pošiljalac” znači svako fizičko ili pravno lice koje je dalo ili u čije je ime poštanska pošiljka data na prenos operateru poštanskog saobraćaja,

e) “primalac” znači svako fizičko ili pravno lice koje preuzima ili u čije ime se poštanska pošiljka preuzima od operatera poštanskog saobraćaja,

f) “poštarina” je cijena koju plaća korisnik usluge Xexpress-a za izvršene usluge unaprijed ili na ugovoreni način,

g) “kurir” znači ovlašteno lice X express-a koje vrši prijem i uručenje pošiljke,

h) “Tovarni list” je dokument koji se popunjava prilikom prijema pošiljke.

X express pruža kurirske usluge na osnovu ugovora o pristupanju u skladu sa Zakonom, Licencom izdatom od strane Agencije za poštanski saobraćaj, drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu djelatnost poštanskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini, međunarodnim propisima koji regulišu obavljanje poštanskih usluga, kao i Opštim uslovima.

Ugovor o pristupanju u pravilu nije u pisanom obliku.

Ugovor o pristupanju smatra se zaključenim kada X express preuzme pošiljku. Vrijeme zaključivanja ugovora o pristupanju određuje se prema podacima unesenim u Tovarni list prilikom preuzimanja pošiljke od pošiljaoca.

Sa predajom pošiljke X express-u na prenos, podrazumijeva se da korisnik usluga prihvata sve odredbe Opštih uslova.

X express može sa određenim korisnicima zaključiti ugovor kojim se uređuju uslovi, način i postupak pružanja kurirskih usluga, kao i način plaćanja usluge.

Ugovor je pisani akt i smatra se zaključenim kada X express i korisnik isti potpišu. Vrijeme zaključenja ugovora o saradnji se određuje prema datumu navedenom u ugovoru.

Pošiljalac je obavezan odabrati onu vrstu usluge koja odgovara prirodi i sadržaju pošiljke, vrsti i značaju

pošiljke, stvarnoj vrijednosti pošiljke, značaju saopštenja, adresi primaoca i načinu uručenja.

Nakon uručenja kurirske pošiljke, određena prava i obaveze iz ugovora prelaze sa pošiljaoca na primaoca kurirske pošiljke u skladu sa Zakonom i Opštim uslovima.

Korisnici kurirskih usluga mogu sve kurirske pošiljke primati i putem punomoćnika.

Punomoć za pravno lice ovjerava ovlašćeno lice u tom pravnom licu, a punomoć za fizičko lice ovjerava nadležni državni organ ili notar.

Prilikom ostvarivanja prava iz punomoći korisnik usluga je obavezan original ili ovjerenu kopiju punomoći, uz dokaz svog identiteta, prikazati na zahtjev radnika X expressa.

Punomoć važi do datumu naznačenog na punomoći ili do opoziva punomoći. Jedan primjerak punomoći dostavlja se X express-u.

Pošiljalac, primalac ili drugo ovlašteno lice dokazuje svoj identitet sljedećim ispravama:

a) ličnom kartom;

b) službenom ispravom – knjižicom pripadnika vojske ili policije;

c) pasošem;

d) nacionalnom ličnom kartom stranih državljana;

e) stalnom pograničnom dozvolom – propusnicom.

Izuzetno od odredbe iz stave 1. ovog člana identitet se može utvrditi i izjavom svjedoka čiji se identitet može utvrditi ispravama iz stava 1. ovog člana.

Ako radnik X express-a posumnja u valjanost i zakonitost posjedovanja isprave ili istinitost izjave svjedoka, odbiće uručenje kurirske pošiljke.

Kurirske usluge znače poštanske usluge sa dodatnom vrijednošću, koje davalac poštanskih usluga obavlja na osnovu posebnog zahtjeva pošiljaoca, a podrazumjevaju preuzimanje poštanske pošiljke na adresi pošiljaoca, te direktni prenos i uručenje na adresi primaoca.

Usluge dodatne vrijednosti su poštanske usluge komercijalnog servisa namijenjene korisnicima koji imaju posebne zahtjeve u pogledu kvaliteta (vrijeme i mjesto prijema i uručenja, brzina prenosa, elektronsko praćenje pošiljaka od prijema do uručenja itd) i načina prenosa.

Prilikom ostvarivanja prava iz punomoći korisnik usluga je obavezan original ili ovjerenu kopiju punomoći, uz dokaz svog identiteta, prikazati na zahtjev radnika X expressa.

X express u smislu odredbi iz prethodnog stave ovog člana pruža usluge sa sljedećim dodatim vrijednostima:

Preuzimanje pošiljaka po zahtjevu pošiljaoca u određeno vrijeme i na određenom mjestu,

Rok isporuke od 24 h do 48 h od momenta preuzimanja pošiljke,

Uručenje u dogovorenom roku i na dogovorenoj adresi,

Preusmjeravanje, zadržavanje i čuvanje pošiljaka prema zahtjevu pošiljaoca i primaoca

Praćenje kretanja pošiljke (Track&trace) .

Predmetom kurirskih usluga se smatraju sve poštanske pošiljke pod uslovom da su ispunjeni cjenovna ograničenja, tako da ista ne pripada rezervisanom području javnih poštanskih operatera, kako je utvrđeno Zakonom.

Kurirske pošiljke mogu da budu:

Obične pošiljke

Vrijednosne pošiljke

Otkupne pošiljke

Pošiljke sa plaćenim odgovorom

Pošiljke sa ličnim uručenjem

Pošiljke sa povratnicom

Pošiljke sa zahtjevom za vraćanje otpremnice

Postoje sledeće vrste posebnih usluga kurirskih usluga:.

Pošiljka sa više paketa je pošiljka koja podrazumijeva najmanje dvije (2) pojedinačne pošiljke od jednog pošiljaoca, za jednog primaoca. Dimenzije pojedinačnih pošiljaka moraju odgovarati dimenzijama propisanim u članu 8., odnosno 9. ovih Opštih uslova.

Pod paletiziranom pošiljkom podrazumijeva se pošiljka koja se sastoji od jedne ili više kutija složenih na paletu standardnih dimenzija u osnovi 120 cm x 80 cm x 100 cm omotana providnom folijom

Povratna dokumentacija je dokument koji pošiljalac predaje sa pošiljkom, a koji je primalac dužan potpisati u toku uručenja i isti se vraća pošiljaocu kao pošiljka sa registrovanim brojem prijema.

Otkupna pošiljka je pošiljka za koju pošiljalac prilikom predaje zahtjeva da se uruči primaocu uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca pošiljke. Pošiljalac je obavezan u Tovarnom listu naznačiti postojanje naplate pouzećem i navesti cijenu otkupne pošiljke. Svaka otkupna pošiljka mora imati vrijednost, s tim što vrijednost pošiljke može biti ista ili manja od otkupnog iznosa, a nikako veća. Otkupni iznos ne može biti veći od 5.000,00 KM. Za svaku od pošiljaka korisnik može zahtijevati posebnu uslugu – otkupninu.

Pošiljalac ima mogućnost da za pošiljke veće vrijednosti plati dodatno osiguranje pošiljke u prenosu. Za pošiljke do 5,000.00 KM vrijednosti osigurana vrijednost ulazi u cijenu plaćene poštarine. Za pošiljke preko 5.000,00 KM vrijednosti naknada štete u punom iznosu se vrši samo ako je plaćeno dodatno osiguranje u iznosu 1%. U suprotnom, korisnik ima pravo na naknadu štete maksimalno do 5000,00 KM. Ako na pošiljci nije navedena vrijednost podrazumijeva se da je vrijednost 100 KM.

Poštarina za izvršenje kurirskih usluga je cijena koju plaća korisnik, a utvrđena je Cjenovnikom usluga X express-a. Plaćanje usluge se vrši unaprijed ili na ugovoreni način. Plaćanje se vrši isključivo u konvertibilnim markama.

Poštarina za prenos pošiljaka može se naplatiti gotovinski, na kredit ili avansno na osnovu fakture, a može je platiti:

pošiljalac;.

primalac ili

treće lice pod uslovom da ima zaključen ugovor o izvršenju kurirske usluge. Kurir označava na Tovarnom listu ko plaća poštarinu.

Pošiljaocu ili primaocu koji plaća poštarinu, kurir obavezno izdaje paragon blok (račun) koji mora biti ovjeren pečatom društva ili pečatom kurira. Na računu se obavezno upisuje broj Tovarnog lista, šifra, ime i prezime kurira, što kurir potvrđuje svojim potpisom na računu.

U slučaju kada pošiljka nije mogla biti uručena primaocu, ista se vraća pošiljaocu bez naplate povratne poštarine.

Kada se pošiljka vrati kao neuručena, a na kojoj je označeno da poštarinu plaća primalac, ista će se vratiti pošiljaocu uz naplatu polovine naznačenog iznosa poštarine. U slučaju da pošiljalac odbije da primi takvu pošiljku, ista se smatra neuručivom.

Član 10.

(Pakovanje i zatvaranje pošiljaka)

Pošiljalac je u obavezi da pošiljku zapakuje tako da zaštiti njen sadržaj, druge pošiljke, radnike koji rukuju
s njom, opremu i transportna sredstva prevoznika. Za štetu koja je prouzrokovana neodgovarajućim
pakovanjem poštanske pošiljke, odgovoran je pošiljalac. Za pakovanje pošiljaka koristi se odgovarajuća
ambalaža (omoti, koverte, providne folije, kutije, sanduci itd.), koja mora odgovarati vrsti, prirodi,
sadržini, obliku, veličini, masi i vrijednosti pošiljke.
Za pakovanje pošiljaka može se koristiti ambalaža X express-a koja se dodatno ne naplaćuje od korisnika.
Za unutrašnje pakovanje odgovoran je isključivo pošiljalac. Ukoliko kurir uoči da spoljno pakovanje nije
adekvatno, te da bi u toku prenosa moglo doći do oštećenja na drugim pošiljkama ili transportnom
sredstvu, obavezan je skrenuti pažnju pošiljaocu na isto. Ukoliko lomljiva pošiljka nije upakovana na
adekvatan način neće se primiti na prenos. Činjenica da je X express preuzeo pošiljku na prenos i
uručenje ne znači da je pošiljalac pošiljku zapakovao u skladu sa odredbama ovih Posebnih uslova.
X express ne snosi odgovornost za sadržaj pošiljke koji nije adekvatno upakovan, za pošiljke koje su
poluotvorene kao ni za sadržaj pošiljke koje su uredno upakovane i predate primaocu u vidno
neoštećenom stanju.

Član 11.
(Tovarni list)

Pošiljke pošiljalac predaje na prenos uz popunjen obrazac Tovarni list.
Popunjavanje Tovarnog lista se vrši prema štampanom tekstu obrasca. Za tačnost podataka koje unosi
pošiljalac, isti potvrđuje svojim potpisom. Popunjava se u 4 (četiri) primjerka, od kojih jedan zadržava
pošiljalac, jedan se uručuje primaocu, a 2 (dva) se zadržavaju u X express-u. Tovarni list pošiljaocu
predstavlja dokaz o predaji pošiljke.
X express je ovlašten da provjeri količinu, težinu i volumen kurirske pošiljke. Ukoliko se prilikom
vaganja ustanovi da je od strane pošiljaoca definisana težina pogrešna, za obračun važi činjenično
ustanovljena težina.
Tovarni list je neprenosiv.

Član 12.

(Rokovi za izvršenje kurirskih usluga)

Sve kurirske pošiljke primljene u toku radnog vremena biće uručene do 17 sati prvog narednog radnog
dana ili u roku definisanom u ugovoru, izuzev za određena područja za koja X express dostavu vrši u
drugačijem roku, kao što je istaknuto na web stranici www.x-express.ba odnosno u svakom drugom
slučaju više sile ili događaja koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti
X express može sa korisnicima ugovoriti drugačije rokove za izvršenje kurirskih usluga.

Član 13.

(Opšte odredbe o prijemu pošiljaka)

Prijem pošiljaka znači preuzimanje pošiljaka od korisnika na adresi pošiljaoca.
X express može odbiti prijem pošiljaka koje ne ispunjavaju propisane uslove, te ukoliko smatra da
uslugu ne može izvršiti prema zahtjevima pošiljaoca .

Član 14.
(Najava za prijem pošiljaka)

X express pruža usluge putem Call centra – informaciono pozivnog centra (na broj telefona 1380), koji
korisnicima usluga omogućava brz i jednostavan način da dođu do svih bitnih informacija u pogledu
kurirske usluge. Radno vrijeme Call centra je od 08,00 do 20,00 časova, subotom od 08,00 do 14,00
časova.
Call centar je pozivni centar preko koga su naručioci kurirske usluge (pošiljalac ili primalac) u mogućnosti
da:
– operateru saopšte sve potrebne podatke o pošiljaocu (mjestu preuzimanja) i primaocu kurirske
pošiljke sa svim podacima o kurirskoj pošiljci
– dobiju sve potrebne informacije o statusu kurirske pošiljke i informacije o načinu korištenja
usluge
– ostale informacije.
Najavu prijema pošiljaka na adresi pošiljalac može izvršiti putem Call centra ili putem aplikacije za web
najave.
Po prijemu zahtjeva od korisnika putem telefona, Call centar obavještava korisnika o okvirnom vremenu
u kojem će kurir biti u prostorijama korisnika kako bi izvršio prijem pošiljke.
U slučaju kada kurir iz objektivnih razloga (zastoj u saobraćaju, elementarna nepogoda itd.) ne može da
izvrši prijem pošiljke u dogovorenom vremenu, Call centar stupa u kontakt sa korisnikom i dogovara
novo vrijeme prijema pošiljke.

Član 15.

(Postupak sa pošiljkama koje sadrže zabranjene predmete)

Zabranjeno je slanje pošiljaka koje sadrže:
 eksplozivne i lako zapaljive predmete ili predmete čiji je prijem povezan s opasnošću za druge
pošiljke, objekte, opremu i prevozna sredstva ili za život i zdravlje ljudi,
 predmete čiji je prenos zabranjen posebnim zakonskim i drugim propisima,
 opojne droge, osim kad su pošiljalac i primalac ovlašteni za promet ili upotrebu opojnih droga
 novac, nakit, plemenite metale, drago kamenje,
 žive životinje,
 lako lomljive predmete,
 tekućine, lako topljive materije,
 dijelove životinjskog ili ljudskog tijela, urne sa pepelom,
 osjetljive uređaje,
 zarazne materije, i sl.
Odgovornost za slanje zabranjenih predmeta snosi pošiljalac.
Ako se u skladu sa stavom (2) ovog člana ili na bilo koji drugi način utvrdi da pošiljka sadrži zabranjene
predmete X express je obavezan postupiti u skladu sa zakonom.
Bez posebnog ovlašćenja X express može u svako vrijeme i na svakom mjestu, ukoliko to zahtijevaju
okolnosti, za račun i na rizik osobe koja je ovlaštena raspolagati robom, provjeriti sadržaj, uništiti i
izdvojiti opasnu robu, te učiniti pošiljku bezopasnom, za koju se naknadno ustanovilo da je opasna roba
ili čiji je prevoz zabranjen.
Pošiljalac pošiljke odgovoran je za štetu nastalu na drugim poštanskim pošiljkama, sredstvima i opremi
X express-a zbog otpreme predmeta nedozvoljenih za prenos i nepoštovanje uslova za prijem. Pošiljalac
ostaje odgovoran čak i kada je izvršen prijem takve pošiljke.

Član 16.

(Otvaranje i prepakivanje pošiljaka)

X express može otvoriti i pregledati sadržaj pošiljke, u pravilu uz pristanak pošiljaoca ili primaoca.
Izuzetno od odredbe iz stava 1. ovog člana, X express je obavezan komisijski otvoriti i pregledati sadržaj
pošiljke, bez pristanka pošiljaoca ili primaoca u sljedećim slučajevima:
 kad se pošiljka ne može uručiti primaocu niti vratiti pošiljaocu (neuručiva pošiljka),
 kad postoji sumnja da se u pošiljci nalaze zakonom zabranjeni predmeti,
 kad je pošiljka oštećena tako da je ugrožen njen sadržaj.
Prilikom otvaranja sačinjava se Zapisniko o neispravnosti pošiljke, koji je prilog Opštih uslova.
Ako primalac ili druga ovlaštena osoba prilikom uručenja pošiljke podnese prigovor radi oštećenja ili
umanjenja sadržaja pošiljke,kurir je bavezan pošiljku komisijski otvoriti i pregledati sadržaj, uz prisutnost
primaoca, te u Zapisniku o neispravnosti pošiljke upisati utvrđeno stanje i sadržaj pošiljke, ako takav
zapisnik nije sačinjen prije pokušaja uručenja pošiljke.
Zapisnik o neispravnosti pošiljke sačinjava se u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje primaocu
pošiljke, uz potpis na zapisniku.

Član 17.

(Opšte odredbe o uručenju pošiljaka)

Uručenjem pošiljke smatra se uručenje primaocu ili drugoj ovlašćenoj osobi na adresi primaoca.
Uručenje pošiljaka vrši se u skladu sa Zakonom, Opštim uslovima, tehnološkim pravilnicima i
uputstvima.
Pošiljke se uručuju u pravilu lično primaocu, zakonskom zastupniku ili licu koje je on ovlastio za
primanje pošiljaka.
Ako se pošiljka ne može uručiti primaocu na kućnu adresu iz razloga na koji X express nije mogao uticati,
primalac se kontaktira. Ako je primalac kontaktiran prije isteka roka za prenos pošiljaka, smatra se da je
X express ispoštovao rokove izvršenja kurirskih usluga koje su propisane Opštim uslovima.
Primalac pošiljke je obavezan potvrditi prijem pošiljke na Tovarnom listu i Dostavnom listu pošiljaka
svojim potpisom i upisivanjem dana i vremena dostave pošiljke.
Na Tovarnom listu mora stajati pečat primaoca ukoliko se radi o pravnom licu korisnika usluga i X
express-a.
Izuzetno od odredbe iz stava 2. ovog člana, pojedine vrste pošiljaka mogu se uručiti i odraslom članu
domaćinstva, licu zaposlenom u domaćinstvu ili poslovnoj prostoriji primaoca.
Licima iz stava 3. ovog člana mogu se uručiti: pošiljke bez označene vrijednosti, pošiljke sa označenom
vrijednošću do 100,00 KM.

Član 18.
(Odbijanje prijema pošiljke)

Primalac može odbiti prijem svake pošiljke, a pošiljalac vraćene pošiljke, ako posebnim zakonom ili
drugim propisom nije drugačije određeno.
Ako primalac ili pošiljalac odbije prijem pošiljke, kurir stavlja na pošiljku oznaku “NE PRIMA” i to ovjerava
svojim potpisom i otiskom pečata.

Član 19.
(Vraćanje pošiljaka)

Ako pošiljalac nije drugačije odredio ili zakonskim propisima nije definisano, pošiljka se vraća pošiljaocu
u slučaju kada je primalac:
 odbio prijem pošiljke,
 nepoznat,
 otputovao ili preselio na nepoznatu adresu ili je adresa nedovoljna,
 umro,
 ne javlja na telefon i kurir ga ne može locirati ili nije na navedenoj adresi ili se javlja treće lice
koje ne želi da primi pošiljku (kurir će najviše dva puta pokušati dostavu pošiljke, te će posle
druge neuspjele dostave izvršiti povrat pošiljke pošiljaocu).
X express je obavezan preuzeti i ponovo uručiti već uručene pošiljke, ako su bile uručene na pogrešnoj
adresi ili pogrešnom primaocu.

Član 20.
(Praćenje pošiljaka)

X express pruža korisnicima mogućnost neposredne komunikacije po pitanju toka isporuke pošiljke na
jedan od sljedećih načina: korištenjem aplikacije Track&trace, pozivom u Call centar X express-a ili
slanjem e-maila.
Pozivom u call centar X express-a na besplatni broj telefona 080051380, uz identifikaciju korisnika,
radnik Call centra daće preciznu informaciju o trenutnom statusu pošiljke.
Call centar odgovara na pozive od 08,00 do 20:00 h svakog radnog dana, subotom od 08,00 do 14:00 h.
Korisnik usluge status pošiljke može saznati i putem mail adrese: problematika.cc@x-express.ba radnim
danom od 08,00 h do 20,00 h i subotom od 08,00 h do 12,00 h. Elektronska pošta koja pristigne izvan
navedenog termina, biće obrađena prvi naredni radni dan.

Član 21.
(Neuručive pošiljke)

Ako pošiljku iz bilo kojeg razloga nije moguće uručiti primaocu niti vratiti pošiljaocu pošiljka se smatra
neuručivom pošiljkom.

Član 22.
(Reklamacija korisnika)

Ako korisnik kurirske usluge smatra da poštanska pošiljka nije uručena primaocu ili je uručena sa
zakašnjenjem, odnosno da ugovorena usluga nije obavljena ili nije obavljena u cijelosti, može X express-
u podnijeti pisani prigovor u roku od deset (10) dana od dana predaje pošiljke.
Prigovor se podnosi na sajtu X express-a www.x-express.ba u poglavlju “Reklamacije korisnika” ili na e-
mail adresu problematika.cc@x-express.ba. Prilikom podnošenja prigovora korisnik usluga je dužan
navesti broj pošiljke, te tačne razloge zbog kojih vrši reklamacija. Prigovor može da podnese pošiljalac ili
od njega ovlaštena osoba. Prigovor se podnosi na obrascu “Reklamacija korisnika”.
Prigovor radi oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke primalac ili druga ovlaštena osoba
mora podnijeti odmah pri uručenju pošiljke. U slučaju prigovora sačinjava se Zapisnik o neispravnosti
pošiljke koji potpisuju primalac i kurir.
Ne prihvata se prigovor iz prethodnog stava ovog člana koji je podnesen nakon uručenja pošiljke, osim u
slučaju ako primalac, najkasnije slijedećeg radnog dana, priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja
pošiljke nije nastalo nakon uručenja.
X express je obavezan dostaviti pisani odgovor o opravdanosti prigovora u roku od 10 (deset) dana od
dana podnošenja prigovora za pošiljke u unutrašnjem saobraćaju.

Član 23.
(Odgovornost X express-a)

X express je odgovoran:
 za gubitak ili oštećenje pošiljke ili umanjenje sadržaja,
 za prekoračenje roka za prenos i uručenje pošiljke,
 u slučaju kada nije obavio uslugu ili uslugu nije obavio u cjelosti.
X express nije odgovoran u sljedećim slučajevima:
 kada dokaže da se događaji iz stava 1. ovog člana nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša
sila),
 kada korisnik usluge ne podnese reklamaciju u roku utvrđenom Opštim uslovima ili ne podnese
Zahtjev za naknadu štete u roku utvrđenom Opštim uslovima,
 kada se radi o pošiljkama čiji je sadržaj zabranjen,
 kada je šteta uzrokovana time što korisnik usluge nije zapakovao pošiljku na način da osigura
njen sadržaj ili se nije koristio odgovarajućom ponuđenom uslugom X express-a.
X express ne odgovara za izgubljenu dobit, niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka,
oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, te prekoračenje roka za prenos i uručenje pošiljke.

Član 24.
(Naknada štete)

X express će isplatiti odgovarajuću naknadu korisniku kurirskih usluga u slučaju gubitka, oštećenja,
umanjenja sadržaja ili prekoračenja rokova prenosa pošiljaka, do kojih je došlo krivicom, namjerom ili
nehatom X express-a.
Korisnik usluga može na osnovu pisanog odgovora iz člana 26. Opštih uslova, u roku od 10 (deset) dana
od dana prijema odgovora, X express-u podnijeti Zahtjev za naknadu štete. Zahtjevu za naknadu štete
obavezno se prilaže negativno riješena Reklamacija korisnika. Uz dostavljen zahtjev korisnik je dužan
priložiti sve relevantne dokaze za načinjenu štetu.
X express je obavezan korisniku usluga za pošiljke isplatiti sljedeće naknade štete:
1. Dokument bez označene vrijednosti – za gubitak i potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja
pošiljke – desetostruki iznos naplaćene poštarine,
2. Dokument bez označene vrijednosti – za djelimično oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke –
petostruki iznos naplaćene poštarine,
3. Dokument sa označenom vrijednosti – za gubitak i potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja
pošiljke – iznos označene vrijednosti,
4. Dokument sa označenom vrijednosti – za djelimično oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke –
iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog dijela sadržaja pošiljke, najviše
do iznosa označene vrijednosti,
5. Paket sa označenom vrijednosti – za gubitak i potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke –
iznos označene vrijednosti,
6. Paket sa označenom vrijednosti – za djelimično oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke – iznos
koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše do iznosa
označene vrijednosti,
Pored naknade štete korisnik ima pravo i na povrat naplaćene poštarine za datu uslugu.
Za prekoračenje roka prenosa pošiljke korisniku poštanskih usluga se samo vraća iznos naplaćene
poštarine.
Ako se izgubljena pošiljka ili njen dio pronađe nakon isplate naknade štete, X express će o tome
obavijestiti korisnika usluge.
Ako korisnik usluge zahtjeva uručenje naknadno pronađene pošiljke, obavezan je vratiti iznos primljene
naknade štete. U protivnom X express ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njen sadržaj.
Pošiljalac pošiljke odgovoran je X express-u za štetu koju njegova pošiljka nanese ostalim pošiljkama,
objektima, opremi, radnicima X express-a i drugim osobama, pod uslovom da se utvrdi da je nastanak
štete izazvan krivicom, namjerom ili nehatom pošiljaoca.
Za sve naknade štete koje je X express dužan isplatiti korisnik usluge je dužan ispostaviti račun X express-
u. Kada se radi o fizičkom licu isplata se vrši na osnovu Rješenja o naknadi štete.

Član 25.
(Primjena drugih propisa)

Sve što nije predviđeno odredbama Opštih uslova, a odnosi se na obavljanje i korištenje kurirskih usluga
i postupka ostvarivanja međusobnih prava i obaveza X express-a i korisnika kurirskih usluga primjenjuju
se odredbe Zakona.

Član 26.
(Završne odredbe)

Korisnik i X express će svaki spor koji proizađe iz obavljanja kurirskih usluga pokušati riješiti mirnim
putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješavanja spora, svi sporovi koji nastanu iz ili u vezi sa
obavljanjem kurirskih usluga, konačno će biti riješeni pred nadležnim sudom u Banjaluci.

Na Vrh