menu

Uslovi slanja

Brza pošta X express posluje u skladu sa pravnim propisima i zakonskom regulativom u Bosni I Hercegovini.

 

Korisnik usluga je obavezan da na adekvatan način upakuje sadržaj pošiljke koju šalje (unutrašnje i spoljašnje pakovanje), te da odabere posebne usluge u skladu sa prirodom i sadržajem pošiljke (prema vrsti, značaju i vrijednosti iste,te adresi primaoca i načinu uručenja). Ukoliko pošiljka sadrži lomljive predmete, neophodno je da Korisnik usluga to naglasi na pakovanju.

 

Korisnik garantuje za tačnost podataka navedenih u tovarnom listu ili drugom nalogu za preuzimanje pošiljke.

 

Izmirivanje dugovanja Korisnik usluga može da izvrši gotovinski ili preko bankovnog računa. X express će naplatu usluga vršiti po važećem cjenovniku, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije regulisano.

 

X express je odgovoran za gubitak, oštećenje ili umanjenja sadržaja pošiljke koje je nestalo od momenta preuzimanja do momenta uručenja pošiljke.

 

X express se oslobađa odgovornosti ukoliko je gubitak, oštećenje ili umanjenje sadržaja nastalo zbog uticaja više sile, predmeta čiji je prenos zabranjen ili zbog toga što Korisnik usluga istu nije pravilno upakovao.

 

X express ne odgovara za izgubljenu korist ili stvarnu štetu koja može da nastane kao posljedica gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, te prekoračenja rokova za prenos i uručenje iste.

 

X express se obavezuje da će podatke o korisniku usluga (imena, adrese i sl.) čuvati kao poslovnu tajnu sa pažnjom dobrog privrednika.

 

Ako naznačena vrijednost oštećene pošiljke na tovarnom listu ne odgovara iznosu navedenom u fakturi, smatraće se kao relevantni podaci iz tovarnog lista.

 

Korisnik usluga odgovara za svu štetu koju je njegova pošiljka prouzrokovala nepravilnim pakovanjem ostalim pošiljkama, transportnim sredstvima kao i za povrede i ugrožavanje zdravlja radnika X express-a i drugih lica, ukoliko je do nastupanja štetnih posljedica došlo zbog toga što je pošiljka sadržavala predmete čiji je prenos zabranjen ili ograničen.

Copyright © X EXPRESS 2022. Sva prava zadržana.
Powered by limun.co